atentie!

Aceasta pagina la moment nu este accesibila! Pentru mai multe detalii - contactatine!


+ (373) 6-8888-514 [email protected]
str. Melestiu 20/5 et. 4, Chisinau

Reclamaţii


REGULAMENT privind soluţionarea
sesizărilor/reclamaţiilor clienţilor
 
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
 
1.1. Prezentul Regulament stabileşte modalităţile de recepţie a sesizărilor /reclamaţiilor clienţilor în
adresa O.C.N. „BAN CREDIT INVEST” S.R.L., factorii de resort autorizaţi să primească şi să
soluţioneze sesizările/reclamaţiile clienţilor și regulile interne de lucru cu clienţi, precum şi
termenele de soluţionare a acestora.
1.2. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii spre executare pentru toate subdiviziunile
O.C.N. „BAN CREDIT INVEST” S.R.L.,
1.3. Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii cu privire la petiţionare nr.190-XIII din
19.07.1994, precum şi cu Regulamentul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la
dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind
acordarea serviciilor.
 
CAPITOLUL II. TERMENI ŞI DEFINIŢII
În sensul prezentului Regulament se aplică următoarele noţiuni şi definiţii:
2.1. Reclamaţie/sesizare - orice solicitare scrisă, depusă de către clientul O.C.N. „BAN CREDIT
INVEST” S.R.L., sau altă persoană fizică, fie juridică, prin care se contestă vreun act al O.C.N.
„BAN CREDIT INVEST” S.R.L., al angajaţilor O.C.N. „BAN CREDIT INVEST” S.R.L., sau se
înaintează careva pretenţii, reclamaţii. Reclamaţiile/sesizările se depun la oficiul O.C.N. „BAN
CREDIT INVEST” S.R.L., în MD-2001, mun. Chişinău, str. Melestiu 20/5, et.3, sau se transmit
prin intermediul poştei la sediul sus-indicat.
2.2. Factor de resort autorizat – directorul O.C.N.„BAN CREDIT INVEST” S.R.L.,
2.3. Persoane responsabile – angajaţii O.C.N.„BAN CREDIT INVEST” S.R.L., desemnaţi să
examineze reclamaţia/sesizarea şi a o transmite cu propunere spre examinare factorului de resort.
Persoanele responsabile formează o Comisie pentru examinarea şi soluţionarea
reclamaţiilor/sesizărilor. Prezenta comisie este formată din trei membri şi adoptă propuneri cu
privire la soluţionarea reclamaţiilor/sesizărilor cu majoritatea voturilor. Propunerile sunt transmise
factorului de resort autorizat pentru adoptarea deciziei. Componenţa Comisiei este stabilită prin
Ordin, semnat de către Directorul O.C.N.„BAN CREDIT INVEST” S.R.L.,
2.4. Persoana autorizată - angajatul O.C.N.„BAN CREDIT INVEST” S.R.L., desemnat să
înregistreze actele de intrare/ieşire, responsabil pentru prezenţa şi păstrarea Registrului de reclamaţii
în locul accesibil şi vizibil de deservire a clienţilor sau solicitanţilor. Persoana autorizată este
desemnată prin Ordin, semnat de către Directorul O.C.N. „BAN CREDIT INVEST” S.R.L.,
CAPITOLUL III. PROCESUL DE PRIMIRE ŞI SOLUŢIONARE A
 
RECLAMAŢIILOR/SESIZĂRILOR
 
3.1. Clienţii depun în scris sesizări/reclamaţii în adresa O.C.N. „BAN CREDIT INVEST” S.R.L., în
forma următoare:
- personal la sediul sau în subdiviziunile O.C.N. „BAN CREDIT INVEST” S.R.L., pe suport
de hîrtie sau prin expedierea prin intermediul poştei
- prin înscrierea sesizărilor/reclamaţiilor în Registrul de reclamaţii păstrat la sediul O.C.N.
 
„BAN CREDIT INVEST” S.R.L., în loc uşor accesibil şi vizibil pentru toţi.
3.2. În sesizare/reclamaţie solicitantul/clientul indică obligatoriu numele, prenumele, adresa sa, la
care solicită să fie informat cu privire la rezultatele examinării sesizării/reclamaţiei.
3.3. În cazul în care clientul nu indică datele indicate în pct. 3.2 O.C.N. „BAN CREDIT INVEST”
S.R.L., nu va examina sesizarea/reclamaţia.
3.4. Reclamaţiile/sesizările înregistrate în Registru de reclamaţii:
3.4.1. La depunerea sesizărilor/reclamaţiilor prin intermediul Registrului de reclamaţii de către
clienţi/solicitanţi, persoana autorizată din cadrul O.C.N. „BAN CREDIT INVEST” S.R.L., aduce
la cunoştinţă despre acest fapt factorului de resort autorizat. Factorul de resort autorizat va solicita
Comisiei propunerea în termen de 2 zile referitor la sesizarea/reclamaţia parvenită.
3.5. Reclamaţiile/sesizările prezentate pe suport de hîrtie.
3.5.1. Sesizările/reclamaţiile pe suport de hîrtie se depun în adresa Directorului O.C.N. „BAN
CREDIT INVEST” S.R.L.
3.5.2.La depunerea sesizărilor/reclamaţiilor personal de către clienţi pe suport de hîrtie, persoana
autorizată din sediul central al O.C.N. „BAN CREDIT INVEST” S.R.L., sau din cadrul
subdiviziunii înregistrează sesizarea/reclamaţia în Registrul de evidenţă al documentelor de intrare
şi la soliciarea acestuia eliberează clientului o copie a acesteia cu confirmarea înregistrării ei, după
care o transmite factorului de resort autorizat.
3.6. Persoanele responsabile să soluţioneze sesizarea/reclamaţia verifică revendicările expuse,
perfectează concluzia şi proiectul răspunsului persoanei ce a depus sesizarea/reclamaţia. În caz de
necesitate, proiectul răspunsului se coordonează cu juristul principal al O.C.N. „BAN CREDIT
INVEST” S.R.L., sau persoana care îl substituie).
3.7. Proiectul răspunsului la sesizare/reclamaţie prezentate se pregăteşte în scris în maxim 10 de zile
calendaristice de la data înregistrării ei. Redacţia finală a răspunsului se semnează de către factorul
de resort autorizat.
3.8. Sesizarea/reclamaţia se soluţionează în termenii prevăzuţi de legislaţia în vigoare, şi anume în
maxim 30 de zile de la data înregistrării ei.
3.9. Solicitantul/clientul este informat despre rezultatul investigaţiei şi soluţia propusă de către
O.C.N. „BAN CREDIT INVEST” S.R.L., printr-o scrisoare cu aviz de recepţie. Răspunsul se
înregistrează de către persoana autorizată în Registrul de ieşire al documentelor O.C.N. „BAN
CREDIT INVEST” S.R.L..
 
CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE
 
4.1. Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării sale de către Directorul O.C.N. „BAN
CREDIT INVEST” S.R.L..
4.2. Clienţii O.C.N. „BAN CREDIT INVEST” S.R.L. vor fi informaţi privind prevederile
regulamentului dat prin afişarea acestuia pe panoul din sediul O.C.N. „BAN CREDIT INVEST”
S.R.L. şi în subdiviziunile acetuia.